सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कानुन पालना गर्न सहकारी बिभागको निर्देशन


काठमाण्डौ फागुन २७ सहकारी विभागले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कानुन पालना गर्न सहकारी संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । विभागले सहकारी सदस्यको पहिचान (केवाईएम) अद्यावधिक राख्न सहकारीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्न एवम् सम्पत्तिको वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने उपायको अबलम्बन गर्न पनि विभागले भनेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ बजोजिम सदस्य पहिचान सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी

३। सदस्य पहिचान स्
९१० संस्थालेसदस्य तथा सदस्य हुन इच्छुक व्यक्तिकोऐनको दफा ७क। र नियमावलीको नियम ४ तथा ५ बमोजिम पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि गर्नुपर्नेछ ।

९२० संस्थाले उपदफा ९१० बमोजिम लिने कागजात तथा विवरणको सामान्य सूची देहाय बमोजिम हुनेछ स्–

९क० बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नगर्ने संस्था दर्ताको आवेदन दिने व्यक्ति र सदस्यको अनुसूची–१ बमोजिम,
९ख० बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था दर्ताको आवेदन दिने व्यक्ति र सदस्यको अनुसूची–२ बमोजिम,
९ग० सहकारी संस्था र सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३० को उपदफा ९२० बमोजिमको सङ्घसंस्था वा निकाय भए अनुसूची–३
बमोजिम ।

९घ० जिल्लाविषयगत सहकारी संघ, जिल्ला सहकारी संघ, प्रदेश विषयगत सहकारी संघ, प्रदेश सहकारी संघ, केन्द्रिय विषयगत
सहकारी संघ र विशिष्टिकृत सहकारी संघ,राष्ट्रिय सहकारी महासंघ वा सहकारी बैंकको सदस्यताकालागि अनुसूची–८ बमोजिमको
विवरण समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।

९३० संस्थालेसदस्यको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्दा वास्तविक धनी तथा हिताधिकारी भए सोको समेत पहिचान गर्नुपर्नेछ ।

९४० संस्थाले सदस्यको पहिचान गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा निजको ल्याप्चे छाप र सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३० को उपदफा ९२० बमोजिमका सदस्यका हकमा आधिकारिक छाप र खाता सञ्चालकको ल्याप्चे छापसमेत लिनुपर्नेछ ।

९५० अभिभावक वा संरक्षकको हैसियतले कसैले बाल बचत खातामा बचत जम्मा गरेको रहेछ भने त्यस्तो अभिभावक वा संरक्षकको
ल्याप्चे छाप लिनुपर्नेछ ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

भक्तपुर बचत संघको आमदानी दोब्बर
सहकारी अभियन्ता उद्धव सापकोटालाई पुत्री शोक
सिवाईसी र कश्मिसेरा एकीकरण हुने
को–को परे कांग्रेसको वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभागमा ?